Erelonen en kosten

Advocaten Van Tittelboom – Van Cauter zal steeds door haar juridische expertise
en gesteund door een gestroomlijnde opvolging van uw dossier binnen een sterke omkardering,
zorgen voor een snel en efficiënt resultaat hetgeen een kostenbesparend effect met zich meebrengt.

U kan bij ons steeds terecht voor een vrijblijvende en kosteloze eerste consultatie.

ERELONEN & KOSTEN

Conform artikel 446ter Ger. W. berekent De Bvba Advocaten VAN TITTELBOOM - VAN CAUTER de prijs voor haar diensten die voor u worden verricht met een bescheidenheid en billijke gematigdheid die van haar functie moet worden verwacht.

Omdat de te leveren inspanningen zelden of nooit op voorhand kunnen worden ingeschat werken wij in beginsel met een uurtarief van 125 euro/uur. Evenwel kan u bij ons steeds volledig vrijblijvend en kosteloos terecht voor een eerste consultatie.

Afhankelijk van de aard, complexiteit en hoogdringendheid van de zaak, kan het ereloon echter begroot worden volgens:
- een hoger of lager uurtarief
- de waarde van de zaak
- de geleverde prestatie
- een vooraf overeengekomen totaalbedrag
- een abonnement voor bedrijven die op regelmatige basis verschillende zaken aan het kantoor toevertrouwen.

Naast het ereloon zal tevens een vergoeding in aanmerking worden genomen om de gemaakte kantoorkosten te begroten. Met kantoorkosten wordt bedoeld (niet-limitatief): briefwisseling, kopieën, faxen, verplaatsingskosten, voorschotten, gerechts- en uitvoeringskosten....

Tevens dient opgemerkt te worden dan sinds 1 januari 2014 zowel de diensten van advocaten als de kantoorkosten onderworpen zijn aan BTW. Alle tarieven dienen dan ook te worden verhoogd met 21% BTW.

Om u op het “einde van de rit” niet al te zwaar te belasten en u de mogelijkheid te geven uw kosten te spreiden, werken wij met een systeem van voorschotten of provisies. U betaalt derhalve naarmate uw dossier vordert en behoud op die manier voor uzelf het overzicht. Na afhandeling van uw zaak ontvangt u van ons een gedetailleerd afrekening.

 

DEONTOLOGIE & GESCHILLEN

De advocaten verbonden aan de Bvba Advocaten VAN TITTELBOOM - VAN CAUTER zijn als advo- caat ingeschreven aan de balie van Oudenaarde en derhalve onderworpen aan de reglementen van de Orde van de Vlaamse Balie en die van de Nationale Orde. Voormelde reglementen kunnen worden geraadpleegd op http://advocaat.be/, alsook aan de regelementen van de Balie Oudenaarde die geraadpleegd kunnen worden op http://advocaat.be/Vlaamse-Balies/Balie-Oudenaarde.

Geschillen in verband met de door een van onze advocaten verstrekte diensten of met betrekking tot staten van kosten en erelonen kunnen steeds aan het Advocatenkantoor ter bespreking worden voorgelegd.

Tevens kan u uw geschillen i.v.m. een van onze advocaten voorleggen tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te Oudenaarde (Informatie over deze procedure kan u steeds verkregen van het secretariaat van de Balie gevestigd te Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde) of voorleggen aan de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, conform het Boek XVI van het Wetboek van economisch recht.

 

VERZEKERING EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

De advocaten van de Bvba Advocaten VAN TITTELBOOM - VAN CAUTER zijn allen individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven bij AMLIN Europe NV, via Vanbreda Risk & Benefits.

De advocaten van de Bvba Advocaten VAN TITTELBOOM - VAN CAUTER beperken hun beroepsaansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij dus aansprakelijkheid af.

De cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen.

Het Advocatenkantoor en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan de advocaten van het Advocatenkantoor aanrekenen dan wel rechtsreeks aan de cliënten.